Polityka prywatności
Wskazujemy, że w niniejszym dokumencie dostępne są dla Państwa informacje dotyczące zasad przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz zasad korzystania przez nas z określonego oprogramowania pozwalającego na ocenę widoczności naszej strony. W niniejszym dokumencie przekazujemy Państwu również informacje dotyczące zagrożeń związanych z korzystaniem z usługi świadczonych z wykorzystaniem Internetu.
CZEŚĆ I Przetwarzanie danych osobowych Klientów
CZEŚĆ II Zasady stosowania plików cookies, oprogramowania analitycznego
CZĘŚĆ III Informacja handlowa, mailing
CZEŚĆ IV Informacja dotycząca zagrożeń związanych z korzystaniem z usługi świadczonych z wykorzystaniem Internetu
CZEŚĆ I Przetwarzanie danych osobowych Klientów
1. Postanowienia ogólne
1. Oxyline Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach (95-200), ul. Piłsudskiego 23, NIP: 7692143818, REGON: 100482830, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000299083, o kapitale zakładowym w wysokości 2.325.000 złotych; e-mail: sklep@oxyline.eu informuje, że pozostaje Administratorem danych osobowych Klientów korzystających z jej usług oferowanych za pośrednictwem strony internetowej https://sklep.oxyline.eu.
2. Administrator zbiera wyłącznie te dane które są niezbędne do świadczenia poszczególnych usług, oraz poddaje je dalszemu przetwarzaniu polegającemu na utrwalaniu, organizowaniu, porządkowaniu, przechowywaniu, adaptowaniu lub modyfikowaniu, pobieraniu, przeglądaniu, wykorzystywaniu, ujawnianiu poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
3. Z uwagi na powyższe, w wykonaniu obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. RODO, niniejszym Administrator przekazuje informacje odnoszące się do zasad i celów przetwarzania gromadzonych przez niego danych osobowych.
2. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
1. dane osobowe osób zawierających umowę z Administratorem lub korzystających z jego usług oferowanych zgodnie z Regulaminem
1) dane osobowe przetwarzane na potrzeby zawarcia umowy jej wykonania lub wykonania usług lub świadczeń; dane osobowe pozyskujemy w chwili zawierania umowy, składania zamówienia i kupowania naszych produktów albo usług – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. niezbędność przetwarzania dla wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, a w zakresie danych podawanych fakultatywnie – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgoda osoby, której dane dotyczą,
2) dane osobowe przetwarzane w celu realizacji obowiązków spoczywających na Administratorze, a wynikających z przepisów prawa, w tym m.in. podatkowego lub o rachunkowości do których zalicza się w szczególności wystawienie faktury, rachunku, rozliczenie podatku VAT, rozliczenie sprzedaży, prowadzenie dokumentacji księgowej – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
3) w przypadku wystąpienia między nami sporu co do sposobu, jakości i należytego wykonania lub niewykonania umowy lub usługi konieczne może być przetwarzanie Państwa danych również w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes jakim jest dochodzenie naszych praw lub ochrona przed nieuprawnionymi roszczeniami lub żądaniami,
4) dane osobowe przetwarzane w celu utworzenia wewnętrznych statystyk, rejestrów i baz danych Klientów, w tym również na potrzeby wymogów RODO i przepisów prawa, przetwarzanie jest zatem dokonywane z uwagi na nasz uzasadniony interes jakim jest dążenie do przyspieszenia procedur, poprawa efektywności działania, zwiększenia przejrzystości gromadzonych danych – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu analizy aktywności osób korzystających z usług Administratora, ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności, jakości świadczonych usług; w niektórych przypadkach obowiązek tworzenia statystyk, rejestrów bez danych może wynikać z przepisów prawa – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. tj. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
5) dane osobowe przetwarzane w celu realizowania działań marketingowych odnoszących się do przesyłania informacji o Administratorze, jego ofercie, świadczonych usługach – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes polegający na realizacji działań marketingowych i promocyjnych.
6) dane osobowe przetwarzane w celu prowadzenie profilu Administratora na portalach społecznościowych, aktualizowania informacji na tym profilu, informowania o aktywności Administratora, podejmowanych działaniach, nowościach dotyczących świadczonych usług – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes polegający na realizacji działań marketingowych i promocyjnych.
3. Obowiązek podania danych osobowych i okres ich przechowywania
1. przekazanie danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma przepisów prawa nakładających na osoby, których dane dotyczą nakazu przekazania ich Administratorowi; podanie danych osobowych może być jednak niezbędne do zawarcia
umowy i prawidłowego świadczenia usług; Administrator wskazuje podanie których danych jest niezbędne, a co do których, ich niepodanie nie ma wpływu na możliwość zawarcia umowy i prawidłowego świadczenia naszych usług.
2. okres przetwarzania danych osobowych uzależniony jest od rodzaju świadczonej usługi i związanych z tym obowiązków po stronie Administratora.
1) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy lub usługi oraz wypełnienia obowiązków prawnych Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, świadczenia usługi, a po jego upływie przez okres w którym przysługują roszczenia oraz prawa do zabezpieczenia lub dochodzenia należności, a także przez okres niezbędny dla wypełnienia prawnych obowiązków Administratora (np. okres przechowywania dokumentów księgowych i podatkowych);
2) dane osobowe przetwarzane na potrzeby prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub osobę trzecią będą przetwarzane do momentu złożenia sprzeciwu przez osobę, których dane dotyczą;
3) dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody przetwarzane będą do momentu jej odwołania.
4. Odbiorcy danych osobowych
1. odbiorcami danych osobowych są podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie świadczenia na jego rzecz usług w szczególności: księgowych, kadrowo-podatkowych, prawnych, ubezpieczeniowych, audytowych, usług hostingowych, teleinformatycznych, branży IT, windykacyjnych, przedsiębiorstwa kurierskie, przedsiębiorstwa świadczące usługi przewozu towarów, usługi pocztowe, kontrahenci i klienci Administratora, jak również współpracujące z Administratorem inne podmioty świadczące usługi prawne samodzielnie decydujący o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych;
2. w szczególności dane osobowe są przekazywane:
1) w przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym, dane osobowe mogą być przekazywane, w zależności od wyboru Klienta, następującym podmiotom w celu dostarczenia zamówionych towarów:
− firmie kurierskiej DPD Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-274), przy ul. Mineralnej 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000028368, posiadająca NIP: 526-020-41-10
− firmie InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-552), przy ul. Wielicka 28, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000418380, posiadającą NIP 679-308-13-95., świadczącej usługi dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych (Paczkomaty).
2) w przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system BlueMedia, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie (81-718 Sopot, ul. Powstańców Warszawy 6), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320590.
3) w przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system Google Pay, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce ……………………………………………………………
3. na zasadach wynikających z przepisów prawa, jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące prawo krajowe lub unijne, na żądanie lub w zakresie niezbędnym dla podjęcia określonych czynności, Państwa dane osobowe przekazywane będą również organom administracji publicznej, organom innych państw członkowskich UE, organom wymiaru sprawiedliwości, organom ścigania, komornikom.
5. Prawo do wniesienia skargi oraz prawo do wniesienia sprzeciwu
1. Informujemy, że w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych dotyczące narusza przepisy prawa przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru – którym aktualnie w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
2. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzana danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Wniesienie sprzeciwu skutkuje zaprzestaniem przez nas dalszego przetwarzania tych danych, chyba że ich przetwarzanie będzie konieczne z uwagi na istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw istniejących po naszej stronie lub podstaw do dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.
3. W przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych osobowych we wskazanym celu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
6. Ochrona danych osobowych
1. wskazujemy, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych ponosimy odpowiedzialność za bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.
2. w celu zapewnienia tego bezpieczeństwa stosujemy odpowiednie i adekwatne środki techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnić odpowiednią poufność, w tym ochronę przed nieuprawnionym dostępem do nich i do sprzętu służącego ich przetwarzaniu oraz
przed nieuprawnionym korzystaniem z tych danych i z tego sprzętu. Przy przetwarzaniu danych osobowych i ich ochronie uwzględniamy rodzaj przetwarzanych danych, cel ich przetwarzania, kontekst, ryzyko ich ujawnienia, w szczególności poprzez wykorzystanie procedur szyfrowania danych, stosowanie rozwiązań technologicznych, organizacyjnych zwiększających bezpieczeństwo tych danych.
7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie, przekazywanie poza EOG oraz do państwa trzecich i organizacji międzynarodowych
1. wobec danych osobowych nie stosujemy zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania.
2. dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
3. dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO.
8. Inne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
1. Informujemy, że przetwarzanie danych osobowych w innych celach niż wskazane powyżej może się odbywać wyłącznie na podstawie Państwa zgody. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozostają w tym przypadku przepisy art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
2. W przypadku, gdyby Państwa dane osobowe miały być przetwarzane przez nas w innym celu niż wskazany w pkt. 2 i na innej podstawie prawnej niż wskazane w pkt 3 ppkt. 2 wówczas uprzednio poinformujemy o tym fakcie, jak również o przysługujących w związku z tym uprawnieniach.
3. Wskazujemy, że przetwarzane przez nas dane osobowe nie są danymi wrażliwymi i zaliczane są do kategorii tzw. zwykłych danych osobowych. Wskazujemy, że są to m.in. następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres do korespondencji, NIP, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.
4. Niniejsza klauzula informacyjna odnosząca się do zasad przetwarzania danych osobowych będzie przez nas aktualizowana w każdym wypadku zmiany w tym zakresie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
9. Uprawnienia osób, których dane dotyczą
1. Wskazujemy, że w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych przysługują Państwu niżej wskazane uprawnienia.
1) prawo do żądania dostępu do danych osobowych przez które należy rozumieć prawo uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, prawo do:
− uzyskania dostępu do swoich danych osobowych,
− uzyskania informacji dotyczących celu przetwarzania, kategorie odnośnych danych osobowych, informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, prawie
wniesienia skargi do organu nadzorczego, przysługujących innych uprawnieniach, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu
− prawo do uzyskania kopii danych osobowych.
2) prawo do żądania sprostowania danych osobowych przez które należy rozumieć prawo żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe, jak również prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych przez które należy rozumieć prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
− dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
− cofnęli Państwo zgodę i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
− wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
− dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
− dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;
− dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego;
pomimo żądania usunięcia danych osobowych Administrator może zachować prawo do przetwarzania danych osobowych, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa.
4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych przez które należy rozumieć prawo żądania od Administratora żądania ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
− kwestionowania prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
− przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
− administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
− wniesienia sprzeciwu – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
5) prawo do przenoszenia danych osobowych przez które należy rozumieć prawo żądania od Administratora wydania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe będące w naszym posiadaniu, jak również prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi.
6) prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie zgody udzielonej przez osobą, której dane dotyczą.
2. W celu realizacji przysługujących praw prosimy o kontakt z Administartorem, który dołoży wszelkich starań, aby realizacja praw o których mowa w pkt. 1 nastąpiła niezwłocznie i w sposób jak najmniej uciążliwy dla osoby realizującej swoje prawa.
CZEŚĆ II Zasady stosowania plików cookies, oprogramowania analitycznego
1. Strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniu z którego korzysta się w chwili przeglądania strony internetowej. Celem stosowania plików cookies jest:
1) pliki cookies wykorzystywane są w celu usprawnienia korzystania ze stron internetowych. cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Do celów korzystania z cookies zalicza się:
2) dostosowanie zawartości stron internetowych do Państwa preferencji oraz optymalizacja korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Portalu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
3) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Portalu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
4) utrzymania sesji Użytkownika Portalu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Portalu ponownie wpisywać loginu i hasła, aktualizowana swoich informacji;
5) wyświetlania i ograniczania liczby kontaktów z reklamą.
3. wykorzystywane przez nas pliki cookies dzielą się na trzy zasadnicze rodzaje:
1) sesyjne (ang. session cookies) które są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
2) stałe (ang. persistent cookies) przechowywane są w Państwa urządzeniu przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia
3) podmiotów zewnętrznych (ang. third parties cookies) to pliki pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firmi dostawców usług (np. map umieszczanych w Portalu) współpracujących z Administratorem. Pozwalają one dostosowywać np. reklamy do preferencji i zwyczajów ich Użytkowników. Cookie z tej kategorii w Portalu są ustawiane przez następujące firmy: Facebook, Google.
4. w wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu. Można jednak dokonywać w każdym momencie modyfikacji ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania wykorzystywanej przeglądarki internetowej. Ograniczenia
stosowania plików cookies mogą wpłynąć na dostępność niektórych funkcji na stronach internetowych Administratora.
5. wskazujemy, że szczegółowe zasady zmiany ustawień plików cookies, w zależności od wykorzystywanej przeglądarki internetowej dostępne są pod adresami:
1) Internet Explorer ™ - https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
2) Mozilla Firefox ™ - https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
3) Chrome™ - https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
4) Opera ™ - https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/
5) Safari™ - https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
6. wskazujemy, że na naszej stronie internetowej będą wykorzystywane pliki cookies podmiotów zewnętrznych do których zalicza się cookies Facebook, a także innych portali społecznościowych.
7. informujemy, że nie mamy wpływu na zasady i ograniczenia związane z korzystaniem z portali o których mowa w ust. 6. Z uwagi na powyższe, celem ustalenia wskazanych zasad i procedur koniecznym jest uzyskanie informacji od ich właścicieli tj.:
1) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, California 94043, USA,
2) Facebook Inc. Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA.
8. wskazujemy, że na naszej stronie internetowej będzie wykorzystywane oprogramowanie analityczne – Google Analytics. Dostawcą oprogramowania Google Analytics jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące sposobu funkcjonowania oraz przetwarzania danych przez Google Analytics:
9. w związku z korzystaniem z Google Analytics nie przechowujemy, nie otrzymujemy i nie przetwarzany żadnego rodzaju Państwa danych osobowych,
10. w związku z korzystaniem z Google Analytics uzyskujemy natomiast wiedzę dotyczącą: systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej z której Państwo korzystają, lokalizacji z której przeglądana jest nasza strona, czasu spędzonego na przeglądaniu naszej strony oraz kolejności przeglądania poszczególnych podstron.
11. w przypadku potrzeby uzyskania większej wiedzy odnoszącej się do stosowanych w Google Analytics procedur bezpieczeństwa zachęcamy do zapoznania się z informacjami dostępnymi pod adresem internetowym: https://support.google.com/analytics/answer/6004245 .
12. mają Państwo również możliwość zablokowania udostępniania Google Analytics informacji o aktywności w Twojej witrynie. O zasadach blokowania uprawnień Google Analytics można dowiedzieć się więcej pod adresem strony internetowej: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=pl
CZĘŚĆ III Informacja handlowa, mailing
1. Wskazujemy, że respektujemy prawo naszych Klientów od prywatności, a tym samym do minimum ograniczamy konieczność kontaktowania się z Państwem. W określonych przypadkach będą Państwo od nas otrzymywać określone komunikaty i informacje na wskazany przez Państwa adres poczty elektronicznej.
2. Wskazujemy, że do okoliczności o których mowa w pkt. 1 zalicza się przypadki, gdy:
1) Skontaktowali się Państwo z nami, w szczególności za pośrednictwem formularza kontaktowego i oczekują odpowiedzi z naszej strony.
2) Pozostają Państwo użytkownikami świadczonych przez nas usług, lub zawarli Państwo z nami umowę, a kontakt mailowy jest konieczny w celu zwarcia lub realizacji tej usługi lub umowy,
3) Kontaktujemy się z Państwem w celu realizacji Państwa praw np. prawa dotyczących przetwarzania danych osobowych, zgłaszanych reklamacji, wad towaru, zastrzeżeń co do świadczonych usług, zwłaszcza jeżeli taka formę kontaktu Państwo wskazali,
4) wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji handlowych o nas lub o naszych kontrahentach,
5) obowiązek kontaktu z Państwem wynika z przepisów prawa np. ustawy o prawach konsumenta.
3. W przypadku, gdy uznają Państwo, że nie są zainteresowani dalszym kontaktem w takiej formie, lub nie są Państwo adresatami naszych wiadomości, prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas o tym.
4. Jeżeli mają Państwo wątpliwości co do pochodzenia danej wiadomości, zwłaszcza z załącznikami, od nas, bardzo prosimy również o poinformowanie nas o tym i zachowanie ostrożności, a zwłaszcza nie otwieranie załączników.
CZEŚĆ IV Informacja dotycząca zagrożeń związanych z
korzystaniem z usługi świadczonych z wykorzystaniem Internetu
1. Informujemy, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną (przez Internet) może wiązać się z zagrożeniem związanym z istnieniem tzw. cyberprzestępczości.
2. Przez cyberprzestępczość rozumieć należy sytuację, w której dane urządzenie elektroniczne, zainstalowane na nim oprogramowanie lub świadczone z wykorzystaniem tego urządzenia usługi są albo narzędziem, albo przedmiotem przestępstwa.
3. Najczęstszymi zagrożeniami powstającymi w związku z korzystaniem z usług za pośrednictwem Internetu są m.in:
1) możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego urządzenia Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione (wirusy);
2) niebezpieczeństwie otrzymania niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywane drogą elektroniczną (spam);
3) podszywaniu się pod inną osobę lub instytucję, w celu wyłudzenia określonych informacji, lub nakłonienia do określonych działań (pishing);
4) przesyłanie korespondencji na pocztę elektroniczną zawierającą załączniki lub hiperlinki, których kliknięcie skutkuje zainfekowaniem urządzenia, pozyskaniem poufnych informacji (phising mailowy);
5) zagrożeniu związanym z zawartością, treścią informacji dostępnych w Internecie;
6) zagrożeniu związane z wykorzystaniem sprzętu Klienta do działalności przestępczej;
7) zagrożeniu związanym z istnieniem fałszywych witryn skutkujących wyłudzeniem danych;
8) ataki typu Man in the middle;
9) stosowanie oprogramowania lub urządzenia szpiegowskiego rejestrującego klawisze naciskane przez użytkownika (atak Keylogger);
10) korzystaniu z niezabezpieczonych, otwartych sieci Wi-Fi;
11) sniffing – niedozwolony podsłuch;
12) czynności kryptoanalizy, tj. odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia;
4. W celu uniknięcia lub minimalizacji ryzyka wystąpienia wskazanych powyżej zagrożeń sugerujemy stosowanie właściwych środków technicznych, a w szczególności aktualizowane na bieżąco programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall, programy antyszpiegowskie, korzystać wyłącznie ze sprawdzonych i weryfikowalnych połączeń internetowych, unikać w Internecie działań zwiększających ryzyko ujawnienia jako danych osobowych, danych logowania lub innych informacji poufnych, ograniczać ilość zapamiętywanych przez wyszukiwarki internetowe haseł dostępu, korzystać z unikalnych haseł i kodów dostępu, weryfikować treści otrzymanych na pocztę elektroniczną wiadomości, w tym nie otwierać poczty lub załączników pochodzących z nieznanych lub nieweryfikowalnych źródeł, dokonywać sukcesywnie zmian kodów i haseł dostępu, stosować zabezpieczenia dostępu do urządzenia elektronicznego, plików itp.

Copyright © 2021 Oxyline Sp. z o.o. | Magento