REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 

 • 1

Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób sprzedaży Towarów przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Sklepu Internetowego dostępnego na Stronie Internetowej pod adresem https://sklep.oxyline.eu/ oraz określa zasady i warunki świadczenia Usług przez Sprzedawcę.
 2. W zakresie w jakim wynika to z niniejszego Regulaminu, określa on w szczególności:
  • rodzaj i zakres Usług świadczonych przez Sprzedawcę oraz warunki ich świadczenia,
  • zasady korzystania ze Strony Internetowej dostępnej pod adresem https://sklep.oxyline.eu/,
  • zasady zawierania i rozwiązywania oraz odstępowania od zawieranych Umów Sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem https://sklep.oxyline.eu/,
  • zasady Dostawy Towaru będącego przedmiotem umów o których mowa w lit. c,
  • tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczonych Usług oraz reklamacji Towarów;
  • pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów;
  • wymagania techniczne dotyczące korzystania ze Strony Internetowej oraz ze świadczonych Usług.
 3. Oxyline Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością świadczy Usługi oraz zawiera Umowy zgodnie i na zasadach określonych w Regulaminie.

 

 • 2

Definicje

 

 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie określone pojęcia pisane są wielką literą nadano im następujące znaczenie:
  • Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  • Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, towaru określonego w zamówieniu;
  • Dostawca - oznacza Podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania dostawy Towarów wskazany w § 9 Regulaminu;
  • Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych specjalnych, wybranych przez Klienta podczas zakładania Konta Klienta, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do tego Konta;
  • Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi lub z którym zawarta może być umowa o świadczenie Usług lub Umowa Sprzedaży;
  • Konsument - oznacza Klienta będącego osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Przez Konsumenta rozumie się również osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
  • Konto Klienta - element oprogramowania, będący indywidualnym dla każdego Klienta panelem, uruchomionym na jego rzecz przez Sprzedawcę, po zawarciu umowy o świadczenie tej Usługi, którego funkcjonalności wskazane zostały w § 12 Regulaminu;
  • Koszyk – element oprogramowania, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Towarów;
  • Regulamin - oznacza niniejszy regulamin;
  • Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta z Konta Klienta;
  • Sprzedawca - oznacza Oxyline Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach (95-200), ul. Piłsudskiego 23, NIP: 7692143818, REGON: 100482830, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000299083, o kapitale zakładowym w wysokości 2.325.000 złotych; e-mail: sklep@oxyline.eu, będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego;
  • Strona Internetowa - oznacza stronę internetową dostępną i działającą w domenie https://sklep.oxyline.eu/;
  • Towar - oznacza rzecz ruchomą, mogący być przedmiotem Umowy Sprzedaży;
  • Trwały nośnik informacji - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;
  • Umowa Sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, między Klientem a Sprzedawcą, na zasadach określonych w Regulaminie, której przedmiotem jest Towar;
  • Usługa – oznacza usługę świadczoną przez Sprzedawcę drogą elektroniczną bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;
  • Zamówienie - oznacza oświadczenie woli Klienta składane na zasadach określonych w § 7 Regulaminu i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

 • 3

Zasady korzystania ze Strony Internetowej oraz Sklepu Internetowego

 

 1. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Strony Internetowej oraz Sklepu Internetowego było możliwe dla Klientów z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.
 2. Sprzedawca wskazuje, że Strona Internetowa oraz dostępne funkcjonalności i Usługi oferowane przez Sprzedawcę, powinny działać prawidłowo na każdym urządzeniu elektronicznych Klienta, tym niemniej Sprzedawca zaleca korzystanie z urządzeń posiadających co najmniej: przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub FireFox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 512 kbit/s.
 3. Sprzedawca informuje, że stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia elektronicznego Klienta (tj. komputer stacjonarny, tablet, laptop). Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej na urządzeniach elektronicznych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach Klientów, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć lub zmodyfikować mechanizm funkcjonowania „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia elektronicznego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej lub Sklepu Internetowego.
 4. Szczegóły dotyczące stosowanych przez Sprzedawcę plików „cookies” dostępne są w polityce prywatności dostępnej pod tym adresem https://sklep.oxyline.eu/polityka-prywatnosci
 5. Klient umożliwia się zapoznanie z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania ze Strony Internetowej, z Usług lub zawarciem Umowy Sprzedaży. Zapoznanie się i akceptacja postanowień Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna dla świadczenia przez Sprzedawcę Usług lub zawarcia Umowy Sprzedaży. Zapoznanie się z treścią i akceptacja Regulaminu może następować w sposób wyraźny lub dorozumiany - jeśli po zapoznaniu się z Regulaminem, lub po powstaniu możliwości zapoznania się z Regulaminem, Klient kontynuuje korzystanie ze Strony Internetowej lub z Usług.
 6. Regulamin udostępniony jest Klientowi przez Sprzedawcę nieodpłatnie na Stronie Internetowej pod adresem https://sklep.oxyline.eu/regulamin przed rozpoczęciem korzystania przez Klienta ze Strony, Usług, lub przed zawarciem Umowy Sprzedaży. Regulamin jest również udostępniony - na żądanie Klienta - w taki sposób, który umożliwi Klientowi dostęp do jego treści, jego odtwarzanie, utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient, w szczególności poprzez przesłanie Regulaminu na adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny wskazany przez Klienta, w szczególności z wykorzystaniem Trwałego nośnika informacji.
 7. Jeśli nic innego nie zostało wyraźnie wskazane Towary dostępne w Sklepie Internetowym są nowe i wolne od wad, a podmiotem odpowiedzialnym za ich ewentualne wady fizyczne i prawne w zakresie wynikającym z przepisów oraz z uwzględnieniem postanowień Regulaminu jest Sprzedawca.
 8. Klient ma możliwość porozumiewania się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
  • korespondencyjnie na adres 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 23;
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty: sklep@oxyline.eu;
  • telefonicznie pod numerem telefonu: +48 42 215 10 68
 9. Usługi o których mowa w § 11 świadczone są przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Zasady zawierania oraz realizacji Umów określone są w Regulaminie.
 10. Umowy o których mowa w 7 są obsługiwane, a oświadczenia są składane przez Sprzedawcę w Dni robocze w godzinach wskazanych na Stronie Internetowej. We wskazanych terminach możliwy jest również kontakt ze Sprzedawcą.

 

 • 4

Zagrożenia związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną

 

 1. Sprzedawca wskazuje, że korzystanie z usług za pośrednictwem sieci Internet może się wiązać z zagrożeniami powstającymi w związku z tzw. cyberprzestępczością.
 2. Przez cyberprzestępczość należy rozumieć przypadki, w których komputer, smartphone lub innego rodzaju urządzenie końcowe oraz zainstalowane na nim oprogramowanie lub wykorzystywane usługi są przedmiotem lub narzędziem przestępstwa.
 1. Sprzedawca wskazuje, że szczegółowe informacje dotyczące zagrożeń związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną dostępne są w polityce prywatności dostępnej pod tym adresem https://sklep.oxyline.eu/polityka-prywatnosci

 

 

 • 5

Zasady przetwarzania danych osobowych

 

 1. Sprzedawca w każdym wypadku, w sposób wyraźny, w szczególności poprzez oznaczenie ich symbolem „*” oznacza te dane osobowe, których podanie przez Klienta jest konieczne i niezbędne dla celu w jakim są one zbierane.
 2. Sprzedawca wskazuje, że szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych Klientów, celów oraz podstaw prawnych przetwarzania tych danych oraz związane z tym uprawnienia Klientów dostępne są w polityce prywatności dostępnej pod tym adresem https://sklep.oxyline.eu/polityka-prywatnosci

 

 • 6

Prawa autorskie, nota prawna

 

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy.
 2. Z zastrzeżeniem przepisów Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, zabronione jest nieautoryzowane kopiowanie, przetwarzanie, modyfikowanie oraz rozpowszechnianie jakichkolwiek treści udostępnionych na Stronie Internetowej, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

 

 • 7

Zawieranie Umów Sprzedaży, Koszyk

 

 1. Klient może składać Zamówienia w Sklepie Internetowym przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Umowa Sprzedaży jest zawierana przez Klienta z wykorzystaniem Koszyka.
 3. Rozpoczęcie korzystania z Koszyka następuje z chwilą wyboru na Stronie Internetowej podstrony katalogującej Towary, a następie wyboru Towaru mającego być przedmiotem Umowy Sprzedaży poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”.
 4. Sprzedawca wskazuje, że w braku dostępności Towaru mogącego być przedmiotem Umowy Sprzedaży, na podstronie katalogującej dany Towar zamieszczona jest informacja „Brak w magazynie”. Sprzedawca zastrzega równocześnie, że ostateczna weryfikacja dostępności Towaru dokonywana jest przez Sprzedawcę w chwili weryfikacji oraz rozpatrzenia złożonej Zamówienia pod kątem możliwości realizacji Umowy.
 5. Sprzedawca wskazuje, że określone Towary mogące być przedmiotem Umowy Sprzedaży, zaliczane są do środków ochrony indywidualnej w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG lub zaliczane są do wyrobów medycznych o których mowa w Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG. Z uwagi na wymogi wynikające ze wskazanych aktów prawnych, Towary mogą być przedmiotem sprzedaży wyłącznie w opakowaniu zbiorczym. W takim wypadku na podstronie wskazana jest cena jednostkowa Towaru, zaś informacja o minimalnej ilości Towaru mogącego być przedmiotem Umowy Sprzedaży wskazywana jest Klientowi w informacji o Towarze oraz w chwili dodania Towaru do Koszyka zgodnie z  2, poprzez wskazanie przez Sprzedawcę minimalnej ilości danego Towaru zawartym w opakowaniu zbiorczym mogącego być przedmiotem Umowy Sprzedaży. Wykluczona jest możliwość zawarcia Umowy Sprzedaży Towarów w ilości niższej, niż ilość pakowania w opakowanie zbiorcze.
 6. Informacje zawarte w Sklepie Internetowym dotyczące Towaru nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie kierowane do Klienta do składania ofert zawarcia Umowy Sprzedaży przybierających postać Zamówienia składanego zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, nawet jeżeli wskazana jest jednostkowa cena Towaru. Wskazane informacje nie stanowią również zapewnienia Sprzedającego.
 7. Po wyborze wszystkich Towarów mających być przedmiotem Zamówienia i wskazaniu ich w Koszyku, Klient w celu złożenia Zamówienia zobowiązany jest do:
  • wskazania preferowanego sposobu Dostawy,
  • wskazania preferowanej formy płatności,
  • wskazania swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza,
  • weryfikacji preferowanych warunków zawarcia Umowy Sprzedaży,
  • potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem oraz do złożenia innych wymaganych oświadczeń,
  • kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę”.
 8. Klient zobowiązany jest do wprowadzania do systemu Sklepu danych zgodnie z rzeczywistością.
 9. W trakcie składania Zamówienia niezbędne jest potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
 10. Z chwilą dokonania czynności o której mowa w ust. 7 pkt. 6 dochodzi do złożenia przez Klienta Zamówienia - oferty zawarcia Umowy Sprzedaży.
 11. Sprzedawca zapewnia, aby Klient w momencie składania Zamówienia wyraźnie potwierdził, że wie, że jej złożenie i akceptacja przez Sprzedawcę pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Następuje to poprzez użycie sformułowania „Kupuję i płacę” lub innego równoważnego sformułowania.
 12. Po otrzymaniu Zamówienia, każdorazowo wysyłana będzie na adres e-mail podany przez Klienta w procesie składania Zamówienia wiadomość potwierdzającą jego otrzymanie.
 13. Po otrzymaniu Zamówienia Sprzedawca dokonuje jego weryfikacji oraz rozpatrzenia złożonej Zamówienia pod kątem możliwości realizacji Umowy. Weryfikacja dokonywana jest przez Sprzedawcę w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od chwili dokonania przez Klienta czynności o której mowa w ust. 10, a w przypadku, gdy złożenie oferty nie nastąpiło w dniu roboczym, termin 24 godzin liczy się od godziny 8 rano pierwszego dnia roboczego następującego po dokonaniu przez Klienta czynności o której mowa w ust. 10.
 14. W przypadku przyjęcia Zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, informację o przyjęciu go do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty zawarcia Umowy Sprzedaży i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje ona zawarta.
 15. Po zawarciu Umowy Sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku informacji, na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w procesie składania Zamówienia lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania Zamówienia adres, w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.
 16. Oferta niepotwierdzona przez Sprzedawcę w terminie o którym mowa w ust. 14 przestaje wiązać, po bezskutecznym upływie tego terminu.
 17. Usługa Koszyk świadczona jest przez Sprzedawcę wyłącznie w celu złożenia przez Klienta Zamówienia i ma ona charakter jednorazowy.
 18. Klient uprawniony jest do zakończenia korzystania z Koszyka w każdym momencie poprzez zaprzestanie wykonywania czynności o których mowa w ust. 3 lub ust. 7, w szczególności poprzez zamknięcie Strony Internetowej lub wykorzystywanej przeglądarki internetowej.
 19. Zakończenie korzystania z Koszyka ma miejsce w przypadku o którym mowa w ust. 18 lub z chwilą wysłania Zamówienia (ust. 8 pkt 6).

 

 • 8

Warunki płatności

 

 1. Sprzedawca wskazuje, że ceny zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto (zawierają podatek VAT), ale nie zawierają kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową Sprzedaży, o których konieczności poniesienia jest informowany przy składaniu Zamówienia.
 2. Płatność następuje w preferowanej i wybranej przez Klienta formie tj.
  • systemu szybki płatności elektronicznych BlueMedia, obsługiwanych przez: Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, zarejestrowana w  Sądzie  Rejonowym  Gdańsk  -  Północ  w  Gdańsku,  VIII  Wydział  Gospodarczy  KRS  pod  nr 0000320590, NIP: 585-13-51-185; wpisana do rejestru dostawców usług płatniczych pod numerem IP17/2013
 3. Sprzedawca wskazuje, że przy dokonywaniu płatności za Towary, wymienione w Załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2174 ze zm.), które to płatności udokumentowane są fakturą, w której kwota należności ogółem przekracza 15 000 zł brutto lub równowartość tej kwoty w walucie obcej - podatnicy są obowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności, zgodnie z obowiązującymi przepisami, o ile ma on zastosowanie wobec Klienta.
 4. Faktura wystawiona przez Sprzedawcę, o której mowa w ust. 3, zawiera wyrazy: “mechanizm podzielonej płatności”. Strony takiej transakcji, obowiązane są posiadać rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej otwarty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, prowadzone w walucie polskiej.
 5. Sprzedawca, zgodnie z decyzją Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy dokument sprzedaży, a innym przypadku - przesyła przy pomocy poczty elektronicznej, na adres elektroniczny podany przez Klienta podczas składania jednorazowego zamówienia, dokument sprzedaży obejmujący dostarczane Towary. Dokument sprzedaży dostarczany jest przy pomocy poczty elektronicznej w formie pliku elektronicznego w formacie PDF. W celu otwarcia pliku Klient powinien posiadać oprogramowanie kompatybilne z formatem PDF. Sprzedawca rekomenduje w tym celu program Adobe Acrobat Reader, które można pobrać bezpłatnie pod adresem http://www.adobe.com.
 6. Klient w celu otrzymania faktury VAT, powinien to zadeklarować w momencie składania Zamówienia. Zgłoszenie powyższego, następuje poprzez oznaczenie odpowiedniej opcji na etapie składania Zamówienia i wypełnienie formularza, przed wysłaniem Zamówienia do Sprzedawcy.
 7. W przypadku nie przyjęcia przez Sprzedawcę oferty zawarcia Umowy Sprzedaży, co do której Klient dokonał już płatności, Sprzedawca dokona niezwłocznego zwrotu środków zapłaconych przez Klienta, w taki sam sposób w jaki płatności dokonał Klient. Dyspozycja zwrotu płatności składana jest przez Sprzedawcę w 24-godzinym terminie o którym mowa w § 7 ust. 13.

 

 • 9

Dostawa

 

 1. Sprzedawca realizuje Dostawy Towaru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W celu złożenia Zamówienia obejmującego wysyłkę za granicę należy skontaktować się indywidualnie ze Sprzedawcą.
 2. Sprzedawca informuje Klienta na etapie składania przez niego Zamówienia oraz na Stronie Internetowej o liczbie Dni roboczych potrzebnych na dostawę Towaru, jak również o kosztach wybranego przez Klienta sposobu Dostawy Towaru.
 3. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w procedurze składania Zamówienia.
 4. Sprzedawca oferuje Klientowi możliwość dokonania Dostawy Towaru w następujący, wybrany sposób:
  • do tzw. paczkomatu obsługiwanego przez: InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-552), przy ul. Wielicka 28, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000418380, posiadającą NIP 679-308-13-95.
  • kurierem którego usługi świadczone są przez DPD Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-274), przy ul. Mineralnej 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000028368, posiadająca NIP: 526-020-41-10.
 5. W przypadku wyboru Dostawcy o którym mowa w ust. 4 pkt. 1 Dostawa Towaru dokonywana będzie na adres paczkomatu wybranego przez Klienta w momencie składania Zamówienia.
 6. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
 7. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
 8. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając z Klientem ponownie termin i koszt Dostawy.

 

 • 10

 

 

 1. Sprzedawca umożliwia Klientowi korygowanie błędów w złożonym przez niego Zamówieniu.
 2. Podczas korzystania z Koszyka oraz dokonywania czynności w celu zawarcia Umowy, aż do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” Klient ma możliwość zmiany wprowadzonych informacji (np. rodzaj/ilość towarów/sposób dostawy/danych Klienta). W przypadku niezgodności informacji lub ich nieprawidłowości, należy się kierować wyświetlanymi Klientowi komunikatami.
 3. W przypadku błędu Klienta, co do wprowadzonych informacji już po wysłaniu Zamówienia (np. ilość zamawianego Towaru, błędnego podania danych Klienta, zmiany formy doręczenia Towaru, rezygnacji z części Towarów), Klient ma prawo do zmiany w tym zakresie oferty zawarcia Umowy. Prawo to przysługuje:
  • w przypadku, gdy oferta jest składana od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 10.00-18:00 (Dni robocze) – nie później niż do godziny 18.00 tego dnia,
  • w przypadku, gdy oferta jest składana w innym dniu niż wskazany w pkt. 1 – nie później niż do godziny 12.00 najbliższego dnia roboczego.
 4. W celu zmiany Zamówienia Klient zobligowany jest do kontaktu telefonicznego ze Sprzedawcą. Po dokonaniu korekty Zamówienia Sprzedawca wysyła za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Klienta adres wiadomość, w której znajdować się będzie potwierdzenie zmian. W takim przypadku termin o którym mowa w § 7 ust. 13 biegnie od chwili potwierdzenia zmiany oferty.
 5. Klient może anulować złożone Zamówienie. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie.
 6. Anulowanie zamówienia możliwe jest zawsze do chwili otrzymania przez Klienta wiadomości o której mowa w § 7 ust. 13 tj. o przyjęciu oferty zawarcia Umowy Sprzedaży.
 7. Anulowanie zamówienia potwierdzane jest przez Sprzedawcę wiadomością wysyłaną za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Klienta adres.
 8. Postanowienia ust. 5-6 nie maja zastosowania do Klientów nie będących Konsumentami w rozumieniu Regulaminu.

 

 • 11

Usługi

 

 1. Sprzedawca informuje, że za pośrednictwem swojej Strony Internetowej świadczy następujące Usługi:
 • Koszyk;
 • Konto Klienta;
 • Formularz kontaktowy;
 • Wtyczki/hiperłącza do portali społecznościowych;
 • Newsletter;
 •  
 1. Świadczenie Usług o których mowa w ust. 1 następuje w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Świadczenie przez Sprzedawcę Usług jest nieodpłatne.
 3. Sprzedawca zastrzega możliwość zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych Usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 4. Zasady świadczenia Usługi o której mowa w ust. 1 pkt. 1 wskazane są w § 7.

 

 • 12

Konto Klienta

 

 1. Usługa Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji Umowy Sprzedaży oraz historii Umów Sprzedaży już zrealizowanych, złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zapisanie się do Usługi Newsletter, sprawdzenie opinii zamieszczanych przez Klienta.
 2. W celu dokonania Rejestracji oraz korzystania z Usługi Konto Klienta, Klient powinien:
  • przejść do podstrony umożliwiającej utworzenie Konta Klienta,
  • wypełnić pola formularza przez podanie wskazanych w nim danych i informacji,
  • złożyć wymagane przez Sprzedawcę oświadczenia i zgody,
  • wygenerować Hasło dostępu do Konta Klienta,
  • wysłać wiadomość do Sprzedawcy o woli korzystania z Twojego konta poprzez kliknięcie przycisku „Utwórz konto”,
 3. Z chwilą dokonania czynności o której mowa w ust. 2 pkt. 6 dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie Usługi Konto Klienta.
 4. Klient jest zobligowany do niezwłocznej aktualizacji danych podawanych w procesie Rejestracji. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wadliwość świadczenia Usługi Konto Klienta w przypadku zaniechania przez Klienta czynności o których mowa w zd. 1 i powstałe po stronie Klienta szkody.
 5. Klient jest zobligowany do zachowania Hasła do Konta Klienta w tajemnicy i nieujawniania go innym podmiotom. Klient w ramach funkcjonalności Konta Klienta uprawniony jest do wielokrotnego modyfikowania treści Hasła.
 6. Dla korzystania z Konta Klienta konieczne jest zalogowanie do niego za pomocą formularza logowania, poprzez wpisanie adresu poczty elektronicznej podanego w chwili dokonywania Rejestracji oraz Hasła.
 7. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta Klienta, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 7 dni od zgłoszenia żądania. Z upływem terminu o którym mowa w zd. 1 umowa o świadczenie Usługi Konta Klienta ulega rozwiązaniu.
 8. Sprzedawca wskazuje, że nie moa możliwości założenia więcej niż jednego Konta Klienta z wykorzystaniem tego samego adresu poczty elektronicznej. Nie wyklucza to możliwości ponownego wykorzystania tego samego adresu poczty elektronicznej, w przypadku uprzedniego rozwiązania umowy o świadczenie Usługi Konto Klienta.

 

 • 13

Formularz kontaktowy

 

 1. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu do Sprzedawcy wiadomości za pomocą formularza umieszczonego na podstronie Stronie Internetowej w zakładce „Kontakt”.
 2. Formularz kontaktowy umożliwia Klientowi w szczególności uzyskanie informacji odnoszących się do przedmiotu działalności Sprzedawcy, oferowanych do sprzedaży Towarów oraz świadczonych usług. Formularz kontaktowy umożliwia również nawiązanie kontaktu w celu zawarcia umowy na świadczenie oferowanych usług, czy też Towarów z pominięciem Sklepu internetowego.
 3. Umowa na świadczenie Formularza kontaktowego ma charakter jednorazowy. Celem skorzystania z Formularza kontaktowego Klient powinien:
  • wypełnić pola formularza wskazanie poniżej sformułowania „Napisz do nas” poprzez podanie wskazanych w nim danych i informacji,
  • złożyć wymagane oświadczenia,
  • wysłać wiadomość poprzez kliknięcie przycisku „Prześlij”,
 4. Z chwilą naciśnięcia przycisku „Wyślij” treść wiadomości Klienta przekazywana jest automatycznie, drogą elektroniczną do Sprzedawcy. Z tą chwilą, na Stronie wyświetlany jest komunikat, że wiadomość Klienta została wysłana.
 5. Umowa o świadczenie Formularza kontaktowego ma charakter jednorazowy i zawierana jest w chwili dokonania przez Klienta czynności o której mowa w ust. 4 – na czas określony – do momentu wyświetlenia się Klientowi komunikatu o którym mowa w ust. 5. Z chwilą wyświetlenie się komunikatu umowa o świadczenie Formularza kontaktowego ulega rozwiązaniu.
 6. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.

 

 • 14

Wtyczki

 

 1. Sprzedawca umożliwia Klientowi korzystanie z usługi „plug-in” / hiperłącza (dalej jako: wtyczki) portalu społecznościowego Facebook.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość udostępnienia Klientom wtyczek również innego rodzaju portali społecznościowych, jak również ich ograniczenie w przypadku rezygnacji z korzystania z danego portalu społecznościowego przez Sprzedawcę. Zmiany w tym zakresie nie stanowią zmiany Regulaminu.
 3. Wtyczka portalu społecznościowego dostępnego na Stronie Internetowej oznaczona jest okienkiem z logo portalu.
 4. Korzystanie z Wtyczek następuje, poprzez kliknięcie na logo portalu i ma charakter jednorazowy. Kliknięcie na logo portalu umożliwia Klientowi przekierowanie na profil (konto) Sprzedawcy prowadzony na danym portalu społecznościowym, a po zalogowaniu Klienta, posiadającego konto w tym portalu społecznościowym – dalsze bezpośrednie korzystanie z usług tego portalu.
 5. Zasady korzystania z udostępnionych wtyczek portali społecznościowych określa podmiot świadczący te usługi.
 6. Sprzedawca oświadcza, że nie ma wpływu na zasady i ograniczenia związane z korzystaniem z portali. Z uwagi na powyższe celem ustalenia wskazanych zasad i procedur koniecznym jest uzyskanie informacji od ich dostawców tj. Facebook Inc. z siedzibą: Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA lub Microsoft Corporation - siedziba w Polsce: Microsoft Sp. z o.o. w Warszawie, Al. Jerozolimskie 195A, 02-222 Warszawa microsoft.com/poland/.

 

 • 15

Newsletter

 

 1. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym link aktywacyjny. Z chwilą aktywacji linku przez Klienta zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
 2. Klient może dodatkowo podczas Rejestracji zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym w celu subskrypcji (zawarcie umowy) usługi Newsletter. W celu subskrypcji Newslettera Klienta może wykorzystać również opcje dostępne w ramach funkcjonalność Konta Klienta.
 3. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy, informacje marketingowe Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
 4. Wysłanie Newsletter następuje periodycznie nie rzadziej niż raz na pół roku
 5. Każdy Newsletter kierowany do Klientów zawiera w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
 6. Usługa Newslettera zawierana jest na czas nieokreślony.
 7. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a i rozwiązać umowę o jego świadczenie przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem dezaktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta. Z chwilą wypisania z subskrypcji umowa o świadczenie usługi Newslettera ulega rozwiązaniu.
 1. W przypadku, gdy Klient przestaje być dysponentem adresu poczty elektronicznej wykorzystywanej w celu świadczenia Usługi Newslettera zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcy. W przeciwnym wypadku Newsletter będzie w dalszym ciągu świadczony na dotychczasowy adres poczty elektronicznej. W przypadku podjęcia przez Klienta decyzji o woli dalszego korzystania z Newslettera z wykorzystaniem innego adresu poczty elektronicznej konieczne jest ponowne przeprowadzenie procedury o której mowa w ust. 1-2.
 2. Sprzedawca wskazuje, że nie jest możliwe zawarcie kolejnej umowy o świadczenie Newslettera z wykorzystaniem adresu poczty elektronicznej już wskazanego dla świadczenia tej Usługi przez Klienta. Postanowienia zd. 1 nie mają zastosowania do przypadku, gdy Klient zrezygnuje z Usługi Newslettera, a następnie ponownie wskaże ten sam adres poczty elektronicznej w celu ponownego korzystana z Usługi Newslettera.

 

 • 16

Zamieszczanie opinii

 

 1. Usługa Zamieszczanie opinii polega na umożliwieniu przez Sprzedawcę, Klientom posiadającym Konto Klienta publikacji na Stronie Internetowej Sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących w szczególności Towarów.
 2. W celu skorzystania z Usługi Zamieszczenia Opinii Klient jest zobowiązany do dokonania następujących czynności:
  • wybór na Stronie Internetowej podstrony katalogującej Towar,
  • kliknięcie przycisku „opinie” zamieszczonego poniżej zdjęcia Towaru,
  • wypełnienie formularza opinii poprzez ocenę gwaizdkową, w skali 1-5, gdzie 1 to ocena najniższa, a 5 to ocena najwyższa, oraz dodanie swojego adresu poczty elektronicznej, ewentualnie słownej treści opinii.
 3. Rezygnacja z usługi Zamieszczanie opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta na Stronie Internetowej.
 4. Po wykonaniu czynności, o której mowa w ust. 2 pkt. 3 na Stronie Internetowej w zakładce opinie o której mowa w ust. 2 pkt. 1, niezwłocznie pojawia się opinia Klienta, co skutkuje zrealizowaniem w tym zakresie Usługi Dodaj opinię.

 

 • 17

Odstąpienie od umowy

 

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni.
 2. Do zachowania terminu o którym mowa w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 3. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 4. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie usług, liczy się od dnia wydania Towaru w przypadku umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.
 5. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób elektroniczny, przesyła Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia Konsumenta.
 6. W razie odstąpienia od umowy – Umowa lub umowa o świadczenie Usługi jest uważana za niezawartą. To, co świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 7. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta ta przestaje wiązać.
 8. Sprzedawca dokona zwrotu otrzymanych od Konsumenta płatności w terminie 14 (czternastu) dni od dnia w którym został poinformowany o skorzystaniu przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Klient zwracając towar ma obowiązek zabezpieczyć wysyłany towar, tak aby nie uległ zniszczeniu w czasie transportu. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 10. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy.
 11. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 13. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od umowy zawartej na odległość wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia ze Sprzedawcą.
 14. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, m.in.:
 • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 1. Najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na Trwałym nośniku informacji pouczenie o prawie odstąpienia od umowy wraz ze stosownym formularzem odstąpienia od umowy.
 2. Sprzedawca wskazuje, że w świetle postanowień ust. 14 niektóre Towary mogące być przedmiotem Umowy Sprzedaży nie będą mogły zostać zwrócone przez Konsumenta. Sprzedawca wskazuje, że z uwagi na treść ust. 14 pkt. 4 wyłączone jest prawo odstąpienia od Umowy dotyczy Towarów o których mowa w § 7 ust. 5 Regulaminu w przypadku otwarcia przez Kupującego opakowania zbiorczego. Sprzedawca każdorazowo w informacji o Towarze wskazuje, że produkt jest sprzedawany w opakowaniu zbiorczym, jak również, że pozostaje Towarem o którym mowa w aktach prawnych wskazanych w § 7 ust. 5 Regulaminu.

 

 • 18

Postępowanie reklamacyjne

 

 1. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w działaniu Usługi lub wystąpienia wad Towaru, Klient, z zastrzeżeniem ust. 12, upoważniony jest do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacje dotyczące świadczonych usług Klient może składać na Trwałym nośniku informacji, osobiście w siedzibie Sprzedawcy, lub przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość.
 3. Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady wynika z przepisów art. 556 i nast. Kodeksu Cywilnego (rękojmia za wady). Roszczenia Klienta z tytułu rękojmi określone zostały przepisami 559 i nast. Kodeksu Cywilnego.
 4. Zalecane jest, aby Klient w chwili składania reklamacji przekazał Sprzedawcy dane pozwalające zidentyfikować Klienta, dane teleadresowe na które ma zostać udzielona odpowiedz na reklamację, wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania Klienta. Sprzedawca udostępnia Klientowi wzór pisma reklamacyjnego stanowiącego Załącznik Nr 2 do Regulaminu, który może być zastosowany przez Klienta w celu złożenia reklamacji.
 5. Sprzedawca ustosunkowuje się do zgłoszonego przez Klienta żądania reklamacyjnego w terminie nie dłuższym niż 14 dni licząc od dnia zgłoszenia reklamacji. Ustosunkowanie się do reklamacji przekazywane jest Klientowi na Trwałym nośniku informacji poprzez jej przesłanie na adres korespondencyjny Klienta lub adres jego poczty elektronicznej – w przypadku, gdy Klient wyraził zgodę na porozumiewanie się z nim w sprawie reklamacji za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Jeżeli Klient i Sprzedawca ustalili inny sposób zawiadomienia Klienta o ustosunkowaniu się do reklamacji, stosowany jest ten sposób.
 6. Bezskuteczny upływ terminu o którym mowa w ust. 5 traktowany jest, jako uznanie żądania reklamacyjnego za uzasadnione.
 7. W przypadku, gdy wskazane w reklamacji dane lub informacje są niepełne, w sposób uniemożliwiający rozpatrzenie reklamacji, Sprzedawca o ile jest to możliwe, wzywa Klienta do ich uzupełnienia we wskazanym zakresie. W przypadku, gdy dane uniemożliwiają wezwanie Klienta do ich uzupełniania, Sprzedawca pozostawia reklamację nie rozpoznaną do czasu uzupełnienia tych danych lub informacji.
 8. Uwzględniając reklamację Sprzedawca niezwłocznie czyni zadość żądaniu Klienta zgodnie z przysługującymi mu uprawnieniami z uwzględnieniem przepisów prawa.
 9. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Sprzedawca, informuje Klienta będącego Konsumentem o:
  • przysługującym mu prawie do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów;
  • podmiocie uprawnionym do rozpoznawania takiego sporu;
  • wyrażeniu przez Sprzedawcę zgody na rozwiązanie sporu poprzez skorzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, czy też odmowie wzięcia udziału w takim postępowaniu.
 10. Jeżeli Sprzedawca nie złożył oświadczenia o którym mowa w ust. 9 pkt. 3, uznaje się, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 11. Przewidziane w Regulaminie postępowanie reklamacyjnie nie wyłącza i w żaden sposób nie ogranicza roszczeń Klienta przysługujących ma na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego właściwych dla danego rodzaju Umów.
 12. Sprzedawca oświadcza, że w stosunku do Klientów nie będących Konsumentami wyłączona jest odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Towaru.
 13. Sprzedawca wskazuje, że roszczenia z tytułu rękojmi za wady Towaru lub ich wyłączenie pozostają bez wpływu na roszczenia z tytułu gwarancji, jeżeli dla danego Towaru gwarancja została zastrzeżona.

 

 • 19

Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów

 

 1. Klient będący Konsumentem, w przypadku sporu ze Sprzedawcą ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może m.in.:
  • zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy,
  • zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą,
  • uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawca, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich),
  • szczegółowe informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem dostępne są na stronach internetowych oraz siedzibie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta (adres internetowy: https://www.uokik.gov.pl/), powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.
 2. Sprzedawca wskazuje, że Klient będący Konsumentem uprawniony jest do skorzystania z elektronicznego narzędzia internetowego rozpatrywania sporów nieodpłatnie dostępnego pod adresem internetowym:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

 1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 22Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 121), zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

 • 20

Zabezpieczanie i utrwalanie umów

 

 1. Zasady i sposoby utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Sprzedawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy następują w trybie o którym mowa w ust. 2-3.
 2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje poprzez:
  • wysłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia warunków zawartej umowy,
  • wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z odbiorem lub przesyłką Towaru, specyfikacji zamówienia oraz dowodu zakupu.
 3. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy oraz przekazywana Klientowi na każde jego żądanie.

 

 • 21

Zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym

 

 1. Klient obowiązany jest do korzystania ze Strony oraz Usług w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami.
 2. Zabronione jest wprowadzenie przez Klienta do systemu Strony jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.
 3. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Sprzedawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie funkcjonalności Strony Internetowej.
 4. Klient oświadcza, że:
  • jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści;
  • umieszczenie oraz udostępnienie danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich następuje w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;
  • wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Klientów oraz Sprzedawcę, jak również upoważnia Sprzedawcę do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  • wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 5. Klient nie jest uprawniony do zamieszczania na Stroni Internetowej:
  • danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;
  • treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym
 6. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Klientów treści pod warunkiem otrzymania powiadomienia zgodnie z §19 Regulaminu.
 7. Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów na Stronie Internetowej treści które mogłyby w szczególności:
  • zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
  • naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
  • posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);
  • pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy, tj. treści stanowiących materiały o charakterze reklamowym innego przedsiębiorcy lub produktu; treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy; treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd;
  • naruszać w inny sposób postanowienia regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
 8. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §19 Regulaminu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klientów w ramach korzystania przez nich z funkcjonalności Strony Internetowej, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów, stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.
 9. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Sprzedawcę umieszczonych przez niego treści w ramach Strony Internetowej Sklepu.
 10. W przypadku o którym mowa w ust. 8 Sprzedawca uprawniony jest również od czasowego zawieszenia możliwości korzystania przez Klientów z funkcjonalności Strony Internetowej, w tym do korzystania z Usług, przez okres nie dłuższy niż do chwili wyjaśnienia okoliczności będącej przedmiotem zgłoszenia, nie dłużej niż przez 30 dni.
 11. W przypadku o którym mowa w ust. 8 i 10 Sprzedawca zapewnia zainteresowanym prawo do wypowiedzenia się co do zgłoszenia, zamieszczanych treści i aktywny udział w wyjaśnieniu okoliczności będącej przedmiotem zgłoszenia.

 

 • 22

Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

 

 1. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.
 2. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej, treści będących przyczyną naruszenia.

 

 • 23

Zmiany w Regulaminie

 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu, o czym Klient zostanie powiadomiony najpóźniej z 14 dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. Informacja o zmianach zostaje w wyraźny sposób uwidoczniona poprzez zamieszczenie na Stronie Internetowej, w tym na tzw. stronie głównej.
 2. Zmiana Regulaminu może nastąpić wyłącznie w przypadku:
  • zmiany przepisów prawa skutkującym obligatoryjną zmianą treści Regulaminu,
  • zmiany sposobów płatności i dostaw w zakresie w jakim wpływają na postanowienia Regulaminu,
  • zmiany siedziby, danych adresowych Sprzedawcy.
  • zmiany profilu działalności Sprzedawcy, wprowadzenia lub zmiany asortymentu Towarów lub świadczonych usług wpływająca na treść Regulaminu,
  • wprowadzenia, modyfikowania lub likwidacji usług lub poprawy sposobu, bezpieczeństwa lub zasad ich świadczenia.
 3. Zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego. Sprzedawca informuje o zmianie regulaminu na Stronie Internetowej, jak również doręcza indywidualnie do każdego z Klientów, z którym – w dacie zmiany Regulaminu – jest on związany umową, informacje o zmianie Regulaminu ze wskazaniem zakresu zmian. Zawiadomienie i doręczenie następuje w terminie nie krótszym niż 14 dni przed planowanym wejściem w życie zmian w Regulaminie.
 4. W przypadku w którym Klient nie wyraża zgody na dalsze związanie postanowieniami Regulaminu po zmianach, uprawniony jest do złożenia Sprzedawcy, na Trwałym nośniku informacji, oświadczenia o rozwiązaniu zawartych umów ze skutkiem natychmiastowym.
 5. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów korzystających ze Strony Internetowych oraz zawierających Umowy Sprzedaży. W takim przypadku wszystkie Zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.

 

 • 24

Postanowienia końcowe

 

 1. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z takimi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 2. Treść Regulaminu dostępna jest na Stronie oraz w siedzibie Sprzedawcy.
 3. Wszelkie umowy i stosunki prawne, w tym Umowy zawierane są zgodnie z polskim prawem i w języku polskim.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.; Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. oraz inne właściwe przepisy prawa.
 5. Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest załącznik stanowiący wzór formularza odstąpienia od umowy.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.12.2021 r.

 

Copyright © 2021 Oxyline Sp. z o.o. | Magento